Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky společnosti  Bjež Original, s.r.o.  se sídlem Dřevčice 174, 25001  identifikační číslo: 08830541 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324977 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bjez.cz

 Pečlivě je prosím přečti, abys věděl/a, jak nákup u nás probíhá a co dělat, když budeš mít něco k řešení.

Provozovna/kontaktní adresa:  Bjež Original, s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 19700

IČ:                        08830541

DIČ:                     CZ08830541

Telefon:               +420 733 737 079

Email:                  napis@bjez.cz

Jednatel:            Alžběta Ježková 

Obecné informace

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.bjez.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě nedostupnosti zboží z důvodu, že se již toto zboží nevyrábí. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případě, kdy došlo k chybnému zveřejnění ceny.  Závaznou a platnou se smlouva/objednávka stává až po odsouhlasení a potvrzení těchto cen příslušným obchodním pracovníkem prodávajícího kupujícímu. Od kupní smlouvy má prodávající právo odstoupit i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku.
 6. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Dodací podmínky

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, odesíláme zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet, případně při platbě na dobírku.

Zboží, které není skladem nebo je vyráběno na zakázku, doručíme (po našem předchozím potvrzení) ve lhůtě do 3-6 týdnů od schválení grafických podkladů zákazníkem/kupujícím a přijetí 50% zálohy z konečné ceny zakázky.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci osobní údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.  Doporučujeme, aby při přebírání zboží došlo k okamžité kontrole obalů balíčku a samozřejmě i jeho obsahu.  V případě zjištění porušení obalu zásilky či jiných nesrovnalostí, doporučujeme ihned tuto skutečnost reklamovat u konkrétního přepravce.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešleme e-mailem na kontaktní e-mail kupujícího.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Doprava

 1. zboží je možné předat osobně v provozovně prodávajícího, adresa Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely
 2. zboží je možné zaslat prostřednictvím Zásilkovny, PPL,  po předchozím převodu částky na účet prodávajícího.
 3. zboží je možné zaslat prostřednictvím Zásilkovny, PPL na dobírku (v rámci České republiky).
 4. odeslání zboží na Slovensko je možné pouze po platbě předem, prostřednictvím Zásilkovny a SK kurýra.

 

CENA dopravy – Česká republika

 1. osobní odběr v naší provozovně Praha 9 – Kbely: zdarma
 2. Zásilkovna: 75,- Kč (V případě nákupu v hodnotě nad 2.000,- Kč je doprava zdarma.)
 3. PPL kurýr: 110,- Kč
 4. PPL výdejní místa: 95,- Kč (V případě nákupu v hodnotě nad 2.000,- Kč je doprava zdarma.
 5. GLS: 90,- Kč
 6. Dobírka: 30,- Kč

CENA dopravy – Slovensko

 1. Zásilkovna: 3,80 €  (V případě nákupu v hodnotě nad 80,- € je doprava prostřednictvím Zásilkovny zdarma.)
 2. Kurýr PPL: 6,90 €
 3. GLS EU: 5,65 €

       

Platba

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Bezhotovostně převodem na náš účet číslo:

platby v CZK: 2601747619/2010

platby v EUR: 2801747621/2010

IBAN: CZ2620100000002801747621

BIC: FIOBCZPPXXX

POZOR! 

Platby v EUR přijímáme pouze pro objednávky provedené v EUR! Platba v EUR za objednávku zadanou v e-shopu v CZK bude ponížena o poplatek a vrácena!

b) Dobírkou při doručení v rámci ČR společností Zásilkovna, PPL (pouze ČR)

c) V hotovosti/kartou v provozovně prodávajícího na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely.

d) V hotovosti (po předchozí domluvě!) na akci, kde se budeme vyskytovat.

 

Nabytí vlastnického práva

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

Výroba týmového zboží (produkty vyráběné na míru)

Sleva za odebraný počet kusů se týká jednoho unikátního designu/barevnosti.

Cena grafického zpracování a tiskové přípravy (za jeden grafický návrh) - v případě realizované objednávky, při odběru 22 kusů a výše:  zdarma. Při nižším počtu objednaných kusů: cena 500,- Kč bez DPH.

V případě nerealizované objednávky zákazník souhlasí s úhradou grafických prací ve výši 500,-Kč/h bez DPH, pokud si bude zákazník přát provést změnu v grafickém návrhu již po odsouhlasení návrhu, souhlasí s úhradou grafických prací ve výši 500,- Kč/h bez DPH (bude přičteno k celkové částce a uvedeno na faktuře).

Týmové čelenky vyrábíme přesně na vaše přání, s vaším logem, obrázky a grafikou jen pro vás. V tomto případě tedy není možné využít zákonné lhůty 14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy.

Pro detailní informace o procesu objednání a dodání týmových čelenek a nákrčníků si prosím přečtěte část Týmové čelenky.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pokud se nejedná o produkty vyráběné na míru, u kterých zákonnou lhůtu 14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy není možné využít. Lhůta, podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Náklady na vrácení předmětného zboží zpět prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel, není-li uvedeno jinak.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od části kupní smlouvy, tj. nevrací-li všechny položky objednávky, ale pouze některé, pak mu prodávající peněžní prostředky, které od něj přijal za účelem dodání zboží, nevrací.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze písemnou formou, vyplněním online formuláře na stránkách zde.

Budeme rádi, pokud nám napíšeš důvod vrácení zboží, ale není to nutné. Zásilku ve vlastním zájmu pošli jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku je možnost poté zásilku na poště vyreklamovat).

Zásilka nesmí být odeslána na dobírku, v takovém případě nebude převzata a bude Ti vrácena zpět.

Vracené zboží musí být kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu za nedodané položky, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě nedodání celé objednávky vrací prodávající kupujícímu cenu včetně prostředků, které od něj přijal na zajištění dopravy objednávky.

Stručný průvodce, jak postupovat při vrácení zboží viz Výměna a vrácení.

Reklamace a reklamační řád

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

·         má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

·         věc vyhovuje požadavků právních předpisů

 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Reklamaci nelze uplatnit: 

    a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

    b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

    c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

   d) vyplývá-li to z povahy věci.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Kdo reklamuje oprávněně, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Kupující uplatní právo z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět používat.

Reklamaci je možné uplatnit nejlépe na adrese provozovny, nebo vyplněním online reklamačního formuláře dostupného na adrese e-shopu: https://www.bjez.cz/reklamace/.

Reklamované zboží zaslané zpět na dobírku nebo na jinou adresu nebude přijato. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

O reklamaci a jejím vyřízení bude prodávajícím vydáno kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, kde bude uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba.

Prodávající není povinen reklamaci vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Stručný průvodce jak postupovat při reklamaci viz Reklamace.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti Bjež Original, s.r.o, se sídlem Dřevčice 174, Brandýs nad Labem, PSČ 25001, IČ:  08830541 (dále také jako „správce“) a s jejich zpracováním.

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti Bjež Original, s.r.o.,  včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mimosoudní stížnosti spotřebitelů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu ODR pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pro zahájení mimosoudního řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z domácí i přeshraniční on-line kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 110 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 10. 2021.

 

Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.