Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost BJEŽ Original s.r.o., se sídlem Dřevčice 174, 25001, IČO: 088 30 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 324977 („Správce “ nebo „my“) a jsme správcem vašich osobních údajů. Abyste věděli, že vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě a jak s nimi pracujeme, připravili jsme si pro vás tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“).

Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme anebo taky jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i všech ostatních uživatelů e-shopu www.bjez.cz („e-shop“).

Můžete nás kdykoliv kontaktovat, využijte k tomu prosím:

Adresa:          Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00

Telefon:        +420 733 737 079

E-mail:           napis@bjez.cz

Osobní údaje

Zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • Základní identifikační údaje. Ty potřebujeme k tomu, abychom spolu vůbec mohli uzavřít smlouvu. Spadá sem například vaše jméno a příjmení či obchodní firma nebo adresa bydliště či sídla.
 • Kontaktní údaje. Ty používáme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně vaší objednávky. Patří sem třeba vaše telefonní číslo, uživatelské jméno na sociální sítí Facebook, doručovací adresa nebo e-mailová adresa.
 • Fakturační a bankovní údaje. Ty zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace na fakturách či vaše IČ a DIČ.
 • Informace z naší vzájemné komunikace. Zpracováváme i údaje, které se dozvíme v rámci naší společné komunikace, ať už e-mailové nebo po telefonu.
 • Cookies. Pro chod e-shopu využíváme také cookies neboli malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete náš e-shop.

(„osobní údaje“).

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů. Každý z nich ale pochopitelně musí být podložen právním základem zpracování.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme z důvodu plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy (tyto osobní údaje potřebujeme proto, abychom vám vůbec mohli dodat objednané zboží nebo abychom spolu mohli komunikovat ohledně vaší objednávky a smlouvy).

Osobní údaje zpracováváme také z důvodu našeho oprávněného zájmu (např. když vám chceme posílat novinky z našeho e-shopu nebo když chceme podniknout příslušné kroky k obhajobě našich nároků).

Někdy zpracováváme osobní údaje proto, že je to naše povinnost (když nám to přikazuje zákon, jako je tomu např. u faktur, pro které určuje pravidla zákon o účetnictví a na kterých mohou být také vaše osobní údaje).

V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také na základě vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat jednoduše e-mailem na napis@bjez.cz. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech předat také veřejnoprávním orgánům. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům: viz Seznam zpracovatelů osobních údajů.

Doba zpracování

Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu (zpravidla od dodání zboží), není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané pro účely obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízení zpracováváme po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi (to odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy).

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů uchováváme po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží, nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let nebo po dobu uvedenou v souhlasu se zasíláním newsletterů, pokud to neodmítnete. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru jednoduše kdykoliv odhlásit prostřednictvím prokliku v newsletteru.

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu zpracováváme po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, které sbíráme na základě oprávněného zájmu nebo zákona. Odvolání souhlasu přitom nemá vliv na zákonnost a oprávněnost zpracování před tím, než jste jej odvolali.

Cookies

K tomu, aby náš e-shop dobře fungoval, využíváme cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete náš e-shop. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Nezbytné cookies využíváme pro to, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu a vy jste si tak u nás mohli něco objednat. Jsou to třeba cookies, které ukládají obsah košíku, zatímco si procházíte další zboží. Jedná se o cookies nezbytné pro fungování našeho e-shopu, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies jsou důležité pro zajištění správného provozu našeho e-shopu. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme váš souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby e-shop běžel v pořádku. Jejich použití ale můžete odmítnout skrze Nastavení cookies v patičce webu. Pokud ale tyto cookies odmítnete, e-shop se vám nemusí zobrazovat správně a nakupování na našem e-shopu nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí.

Statistické cookies nám slouží k sestavování přehledů a statistik. Jejich pomocí sledujeme třeba návštěvnost našeho e-shopu. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, opět je můžete odmítnout, a to skrze Nastavení cookies v patičce webu.

Nakonec reklamní cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete skrze Nastavení cookies v patičce webu.

Seznam cookies naleznete na stránce Soubory cookie. 

Poučení subjektu údajů

Dále si vás dovolujeme informovat, že máte právo:

 1. Získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 2. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. Abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, osoba odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
 5. Abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, na dobu ověření této skutečnosti, zpracování je protiprávní, a nás žádáte místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujeme je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. Abychom na vaši žádost předali vaše osobní údaje jinému vámi určenému správci.
 7. Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů. Tuto námitku můžete zaslat na výše uvedenou kontaktní adresu nebo e-mail a my ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti či otázky týkající se zpracování osobních údajů, kdykoliv nám napište na naši kontaktní adresu anebo e-mail a my vám co nejdříve odpovíme. Obrátit se ale v nejzazším případě můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 23. 2. 2023