Upozorňujeme na letní pracovní dobu. Než se k nám vydáš, zkontroluj si tady, že máme otevřeno. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby společnost BJEŽ Original s.r.o., se sídlem Dřevčice 174, 250 01, IČO: 088 30 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324977 („Správce“ nebo „my“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (ano, to je to slavné GDPR), zpracovávala tyto mé osobní údaje:

·         Základní identifikační údaje (jméno a příjmení)

·         Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

(„osobní údaje“).

 1. Výše uvedené údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů. Tento souhlas nám dáváte na dobu 3 let.
 2. Berete na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu platnosti souhlasu.
 3. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze my, případně osoba, se kterou máme řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.
 4. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na následující kontaktní údaje Správce: BJEŽ Original s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9- Kbely, 197 00, e-mail: napis@bjez.cz. Ani po uplynutí doby, po kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje (můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon). Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Poučení subjektu údajů

Dále si vás dovolujeme informovat, že máte právo:

 1. Získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 2. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. Abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, osoba odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
 5. Abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, na dobu ověření této skutečnosti, zpracování je protiprávní, a nás žádáte místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujeme je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. Abychom na vaši žádost předali vaše osobní údaje jinému vámi určenému správci.
 7. Vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů. Tuto námitku můžete zaslat na výše uvedenou kontaktní adresu nebo e-mail a my ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti či otázky týkající se zpracování osobních údajů, kdykoliv nám napište na naši kontaktní adresu anebo e-mail a my vám co nejdříve odpovíme. Obrátit se ale v nejzazším případě můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, najdete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

V Praze dne 1. 2. 2023